ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

В сила от 11.08.2005 г.
Обн. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г.

Глава първа.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат редът и начинът за единна регистрация в регистър БУЛСТАТ и за връзките на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи.

Чл. 2. (1) Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието води и поддържа регистър БУЛСТАТ като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.
(2) Агенцията по вписванията води и поддържа специален регистър по Закона за защита на класифицираната информация на регистър БУЛСТАТ за регистрация на субекти, чиито данни съдържат класифицирана информация.
(3) Информацията в регистър БУЛСТАТ се съхранява в единна информационна система, която поддържа национална база данни.

Глава втора.

ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

Раздел I.
Обхват

Чл. 3. (1) В регистър БУЛСТАТ се вписват:
1. (доп. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) юридическите лица, които не са търговци;
2. (отм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3. (доп. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци;
4. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;
5. чуждестранни юридически лица:
а) които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
б) чието ефективно управление е на територията на страната, или
в) които притежават недвижимо имущество в страната;
6. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г.) неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите, включително тези, организирани по занаятчийски начин и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
7. други лица извън посочените в т. 1 – 6, които са осигурители и не са физически лица;
8. (изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 5 и 7, както и клоновете на вписаните в търговския регистър търговци;
9. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
10. чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:
а) извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
б) притежават недвижимо имущество в страната, или
в) са осигурители;
11. други физически лица – осигурители.
(2) В регистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.
(3) В специалния регистър по чл. 2, ал. 2 се вписват само тези поделения по ал. 1, т. 8, които са разпоредители с бюджетни кредити или осигурители.
(4) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Чуждестранните лица от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяващи стопанска дейност в страната единствено при условията на свободно предоставяне на услуги, не се вписват в регистър БУЛСТАТ.

Раздел II.
Единен идентификационен код

Чл. 4. (1) Агенцията по вписванията определя уникален единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за лицата по чл. 3, наречен по-нататък „код по БУЛСТАТ“.
(2) Кодът по БУЛСТАТ се определя при вписването на лицата в регистъра и при промяна на статута или юридическото лице на субектите по чл. 3, ал. 1, т. 8.

Чл. 5. (1) Всички предвидени в нормативен акт регистри и информационни системи в Република България, които съдържат данни за лицата по чл. 3, вписани в регистър БУЛСТАТ, идентифицират тези субекти с кода по БУЛСТАТ.
(2) Субектите по чл. 3 посочват задължително кода по БУЛСТАТ в документите, с които участват в документооборота.
(3) В документите, издавани от органите на държавната власт, на местното самоуправление и на съдебната власт, се посочва задължително кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3.
(4) Кодът по БУЛСТАТ се удостоверява с карта за идентификация, а до издаването й – с регистрационно удостоверение в срока на валидност по чл. 17, ал. 3 и 4, издадени от Агенцията по вписванията.

Чл. 6. (1) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 7 и 10 и ал. 2 е 9-значен.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 8 е 13-значен, като първите 9 цифри са кодът на юридическото лице.
(3) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ).

Раздел III.
Съдържание на регистъра

Чл. 7. (1) За лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 в регистър БУЛСТАТ се вписват следните данни и обстоятелства:
1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
2. актове за създаване/възникване, промяна, закриване/заличаване;
3. дата на регистрация в БУЛСТАТ;
4. дата на прекратяване на регистрацията;
5. правноорганизационна форма;
6. пълно и кратко наименование;
7. седалище и адрес на управление;
8. адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, както и телефон, факс, електронен адрес;
9. адрес на местоизвършване на дейността или на имота;
10. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г.) предмет на дейност/основна икономическа дейност или занаяти по Закона за занаятите;
11. срок на съществуване;
12. състояние;
13. капитал;
14. разпределение на капитала;
15. правоприемство;
16. органи на управление и представителство:
а) управляващ и/или представляващ – имена, гражданство, ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, начин на представляване, длъжност на управляващия – за субектите по чл. 2, ал. 2;
б) вид и състав на колективния орган на управление;
17. съдружници и/или акционери:
а) съдружници – ЕГН/ЕИК, имена/наименование, гражданство/държава и процентно участие в собствеността;
б) акционери – държавното и общинското акционерно участие и за лицата с над 10 на сто участие в капитала – ЕГН/ЕИК, имена/наименование, гражданство/държава;
18. (В сила от 12.02.2006 г.) данни, необходими за Регистъра на статистическите единици, определени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията по предложение на председателя на Националния статистически институт.
(2) За лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11 в регистър БУЛСТАТ се вписват следните данни и обстоятелства:
1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
2. данни за лицето – дата на раждане за чуждестранните физически лица, гражданство, имена, документ за самоличност;
3. основание за вписване;
4. адреси за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес:
а) за българските граждани и чуждестранните лица, постоянно пребиваващи в страната – постоянен и настоящ адрес;
б) за чуждестранните физически лица – адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции;
5. адрес на местоизвършване на дейността или на имота;
6. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г.) упражнявани дейности/професии или занаяти по Закона за занаятите;
7. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г.) документи, удостоверяващи извършването на определена дейност или придобиването на званието майстор или калфа по Закона за занаятите;
8. дата на започване, спиране, възобновяване на дейността.
(3) В регистър БУЛСТАТ се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени в данните и обстоятелствата по ал. 1 и 2.
(4) Данните по ал. 1, т. 5 – 9 и по ал. 2, т. 2, 4 и 5 се вписват на български език и с латински букви съгласно правилата за транслитерация.

Чл. 8. (1) Информацията в регистър БУЛСТАТ е публична в частта й, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 17 и ал. 2.
(2) Информацията в регистър БУЛСТАТ, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 18, се предоставя единствено на лицата и по реда на чл. 40.
(3) Информацията за субектите по чл. 2, ал. 2 е публична, когато е само за едно лице в частта, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 3 – 17, а по чл. 7, ал. 1, т. 2 – когато актът не съдържа информация, определена като класифицирана информация.

Глава трета.

РЕГИСТРАЦИЯ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

Чл. 9. (1) Регистрацията се извършва в службите по вписванията на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища. Службите по вписванията изпълняват функциите си по този закон на територията на съдебния район на съответния окръжен съд.
(2) Вписванията на съдебно регистрираните лица по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 3 и 8 се извършват в службите по вписванията по мястото на съдебната им регистрация.
(3) Вписванията на неподлежащите на съдебна регистрация лица по чл. 3, ал. 1, т. 1, 7 и 8 се извършват в службите по вписванията по седалището им.
(4) Вписванията на неперсонифицираните дружества по чл. 3, ал. 1, т. 6 се извършват в службите по вписванията по седалището им. Седалището на лицата се доказва с нотариално заверен препис от дружествения договор. Когато в дружествения договор не е посочено седалище, за такова се приема постоянният адрес или адресът на управление на първия посочен в дружествения договор съдружник.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Вписванията за осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се извършват в службите по вписванията по адреса на управление на касата, вписан в регистъра на осигурителните каси на Националната агенция за приходите.
(6) Вписванията за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 4 се извършват в службите по вписванията по адреса на управление, вписан в Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
(7) Регистрацията на чуждестранните лица:
1. осъществяващи стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е на територията на Република България, се извършва в службата по вписванията по местоизвършване на дейността, съответно на управлението;
2. осъществяващи стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност, се извършва в службата по вписванията по местонахождението на първото възникнало място на стопанска дейност или в някоя от службите по вписванията по мястото на извършване на дейността по избор на чуждестранното лице, в случай че възникват едновременно повече от едно място на стопанска дейност; в случай че чуждестранното лице не упражни избор, се смята, че регистрацията е извършена в службата по вписванията, която първа извърши действие по вписване в регистър БУЛСТАТ;
3. придобили недвижим имот, които не се включват в случаите по т. 1 и 2, се извършва от службата по вписванията по местонахождението на имота; в случай че едновременно се придобие повече от един имот, регистрацията се извършва в една от службите по вписванията по местонахождението на имота по избор на чуждестранното лице; в случай че чуждестранното лице не упражни избор, регистрацията се извършва от службата по вписванията по първия придобит имот.
(8) В Агенцията по вписванията се вписват:
1. субектите, вписвани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2;
2. лицата, за които е възникнало задължение за регистрация и за които не може да се установи мястото за регистрация съгласно ал. 2 – 7.
(9) Регистрацията на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 се извършва в службата по вписванията:
1. по постоянния адрес – за българските граждани и чуждестранните лица, постоянно пребиваващи в страната;
2. по адреса за кореспонденция на територията на страната – за чуждестранните физически лица.

Чл. 10. (1) За регистрация в регистър БУЛСТАТ лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 и ал. 2 съобразно своя статут представят:
1. препис от съдебно решение или друг документ, както следва:
а) юридическите лица – акт за създаването им и акт, определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;
б) (изм. – ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите – документ за регистрация в БТПП;
в) чуждестранните юридически лица по чл. 3, ал. 1, т. 5 – документ, удостоверяващ извършването на дейност на територията на Република България; легализиран документ, удостоверяващ възникването на чуждестранните юридически лица в съответната страна;
г) (изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване – дружествения договор, съответно удостоверението за вписване в Националната агенция за приходите;
д) клоновете и поделенията по чл. 3, ал. 1, т. 8 – акт, удостоверяващ създаването им и определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;
е) други лица извън посочените в букви „а“ – „д“, които са осигурители – документи за легитимация и/или доказващи извършването на определена дейност, когато такива се изискват от закона;
2. (В сила от 12.02.2006 г.) заявление за данните по чл. 7, ал. 1, т. 8, 9, 10, 14, 15, 17 и 18 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията;
3. издадените карти за идентификация при вписване на закриване/заличаване или промяна на обстоятелствата;
4. документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет;
5. регистрационен въпросник и/или регистрационна справка за данните по чл. 7, ал. 1 и 4 – за субектите, вписвани в специалния регистър.
(2) Когато за субектите по чл. 2, ал. 2 административният акт за създаването или промяната съдържа класифицирана информация, която не може да бъде предоставена на Агенцията по вписванията, данните се вписват въз основа на декларация от управляващия, съответно представителя или от изрично упълномощеното лице.

Чл. 11. Регистрацията на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11 се извършва въз основа на заявление, подадено от лицето или негов упълномощен представител.

Чл. 12. (1) В 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 в регистър БУЛСТАТ управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице представя акта за възникване и документите по чл. 10 в службата по вписванията. За съдебно регистрираните лица срокът започва да тече от получаването на съдебното решение.
(2) В 7-дневен срок от започване на дейността, съответно от наемането на физически лица, закупуването на имота или промяната в обстоятелствата по чл. 7, ал. 2, лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11 подават заявление за регистрация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, в съответната служба по вписванията.
(3) В 30-дневен срок от влизането в сила на акта за създаване/възникване, промяна или закриване/заличаване на субектите по чл. 2, ал. 2 управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице представя акта и документите по чл. 25, ал. 3 и чл. 10 в Агенцията по вписванията.
(4) При всяка промяна на данните, които се съдържат в документите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и заявлението по чл. 10, ал. 1, т. 2, управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице е задължено в 7-дневен срок да извърши вписване на промените в съответната служба по вписванията.
(5) Данните за промяна на процентното участие в собствеността на отделните акционери се декларират в заявлението по чл. 10, ал. 1, т. 2 само ако промяната надвишава 10 на сто от капитала на дружеството.

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Физическите лица, независимо от различните основания за вписване, могат да имат само една регистрация.

Чл. 14. (1) При вписването в регистър БУЛСТАТ се извършва проверка за съответствие между данните в представените документи и в Националната база данни на регистър БУЛСТАТ и в други регистри и информационни системи, до които има достъп регистър БУЛСТАТ.
(2) За установени несъответствия при проверката с документите по чл. 10, ал. 1 и заявлението по чл. 11 се изготвя справка по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. Службите по вписванията предоставят справката на органа, издал акта, и на управляващия, съответно представителя или изрично упълномощеното лице.

Чл. 15. (1) При установяване на непълни и/или неточни данни в документите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 и заявлението по чл. 11 на вече вписано лице служител на службата по вписванията, упълномощен от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, уведомява писмено лицето по чл. 3 чрез управляващия, съответно представителя или изрично упълномощеното лице.
(2) Управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице е длъжно да представи документ с допълнените или поправените данни по чл. 10, ал. 1, т. 2 в 7-дневен срок, а по чл. 10, ал. 1, т. 1 – в едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.

Чл. 16. В службите по вписванията се поддържа досие за всяко вписано лице по чл. 3, в което се съхраняват копия на представените документи по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 3 или на заявлението по чл. 11.

Чл. 17. (1) При вписването в регистъра на лицата по чл. 3 и на промяна на обстоятелства по чл. 19, ал. 1, т. 2, 4 и 5 и ал. 2 се издава регистрационно удостоверение за кода по БУЛСТАТ по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. В регистрационното удостоверение се отбелязват установените несъответствия по реда на чл. 14.
(2) Регистрационно удостоверение при промяна на обстоятелствата се издава само когато всички издадени карти за идентификация са върнати или обявени за издирване.
(3) Регистрационното удостоверение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11 и ал. 2 е валидно до промяна на обстоятелството, включено в удостоверението.
(4) Регистрационното удостоверение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 има едномесечен срок на валидност.
(5) До 5 дни след изтичане на срока по ал. 4 управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 е длъжно да върне регистрационното удостоверение в службата по вписванията, за да получи карта за идентификация.

Чл. 18. (1) Картата за идентификация на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 и ал. 2 се издава на управляващия, съответно на представителя. При повече от един управляващ, съответно представител, при поискване се издава карта за идентификация на всеки от тях.
(2) В случаите по чл. 14 и 15 карта за идентификация не се издава, а срокът на регистрационното удостоверение се удължава до отстраняване на несъответствията.
(3) Карта за идентификация на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11 се издава само по тяхно искане.
(4) При вписване в регистър БУЛСТАТ на промяна на обстоятелство по чл. 19, ал. 1, т. 2, 4 и 5 и ал. 2 се издава ново регистрационно удостоверение и съответно нова карта за идентификация.

Чл. 19. (1) Картата за идентификация се издава по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, и съдържа следните данни за лицата по чл. 3:
1. дата на регистрация в БУЛСТАТ;
2. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
3. документ за създаване или промяна;
4. пълно наименование/имена;
5. седалище и адрес на управление/постоянен адрес;
6. номер на картата за идентификация;
7. дата на издаване на картата.
(2) Освен данните по ал. 1 картата за идентификация съдържа и:
1. за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 и ал. 2 – управляващ или представляващ;
2. (изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) за клон или поделение – наименованието на юридическото лице;
3. за кметство – наименованието на общината, към която принадлежи;
4. за търговско представителство – наименованието на чуждестранното лице, открило представителството.
(3) За субектите, вписвани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2:
1. в полето за документ за създаване/промяна не се вписва номерът на документа, когато съдържащата се в него информация е определена като класифицирана информация;
2. в полето за управляващ в картата за идентификация се вписва само длъжността на управляващия.
(4) Картите по ал. 1, неполучени от лицата в срок една година от издаването им, се унищожават по ред, определен от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

Чл. 20. (1) По искане на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице, се издава карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип, който съдържа данните, вписани в регистъра в електронен вид.
(2) Картите по ал. 1 се издават в 14-дневен срок от поискването и се получават само от титуляря на картата за идентификация.

Чл. 21. (1) Агенцията по вписванията обявява за невалидни невърнатите карти за идентификация на прекратените субекти и картите с промяна на обстоятелствата, вписани в тях.
(2) Номерата на картите по ал. 1 се публикуват в Интернет страницата на Агенцията по вписванията.
(3) Картите по чл. 10, ал. 1, т. 3, които съдържат променени обстоятелства, се унищожават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

Чл. 22. (1) При изгубване на картата за идентификация управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице, уведомява службата по вписванията, съответно Агенцията по вписванията, за субектите по чл. 2, ал. 2, за да му бъде издаден дубликат.
(2) Картите по ал. 1 се обявяват за издирване и се публикуват в Интернет страницата на Агенцията по вписванията. По искане на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице, Агенцията по вписванията обявява невалидността на изгубената карта за идентификация в „Държавен вестник“. Таксата за обнародване на обявлението се заплаща от лицето, направило искането.
(3) Службата по вписванията издава дубликат на карта за идентификация и заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение при депозирано от управляващия, съответно от представителя или от изрично упълномощеното лице, писмено искане, придружено с документ за платена такса.

Чл. 23. (1) При извършено вписване в регистър БУЛСТАТ на субект извън посочените в чл. 3 или при повторно вписване грешното или повторното вписване се заличава със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
(2) В случаите по ал. 1 Агенцията по вписванията публикува заличаването на вписването в регистър БУЛСТАТ в Интернет страницата на агенцията.

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на данни за лицата по чл. 3 по искане на Националния осигурителен институт или на орган по приходите. Искането трябва да бъде придружено с документ, удостоверяващ задължението за вписването на лицето в регистър БУЛСТАТ.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията за субектите по чл. 2, ал. 2 или упълномощен от него служител на службата по вписванията уведомява писмено задължените лица по чл. 3 за извършеното служебно вписване.
(3) Управляващите, съответно представителите или изрично упълномощените лица на субектите по чл. 3, са длъжни да се явят в службата по вписванията в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2.
(4) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на обстоятелства за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 и 10 въз основа на вписвания в други публични регистри след изтичането на едномесечен срок от задължението за представяне на документите по чл. 10.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията за субектите по чл. 2, ал. 2 или упълномощен от него служител на службата по вписванията уведомява писмено лицата по чл. 3 за извършеното служебно вписване по ал. 4 в случаите на промяна в обстоятелствата, които водят до издаването на нова карта за идентификация.
(6) Управляващите, съответно представляващите или изрично упълномощените лица на субектите по чл. 3, са длъжни да се явят в службата по вписванията в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 5.
(7) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на закриването/заличаването на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 при изтичане на срока им на съществуване или въз основа на вписвания в други публични регистри.
(8) Регистрацията на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11 се прекратява служебно при смърт на лицето.
(9) Служебното вписване е за сметка на вписаното лице освен в случаите по ал. 8.

Чл. 25. (1) Регистър БУЛСТАТ поддържа и съхранява архив на закритите/заличените лица по чл. 3 и заличените регистрации по чл. 23, ал. 1.
(2) Информацията за закритите/заличените лица се съхранява в регистър БУЛСТАТ в срок 10 години от закриването/заличаването им.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 копие от данните за закритите/заличените субекти ежегодно се предава на технически носител в Централния държавен архив.
(4) Срокът и начинът на съхраняване на документите за закритите/заличените субекти по чл. 2, ал. 2 и чл. 26, ал. 2 се определят по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 26. (1) Редът и начинът за съхраняване на документите за вписване в регистър БУЛСТАТ на субектите, регистрирани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2, се определят от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията съгласно изисквания на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Агенцията по вписванията набира допълнителна информация, отнасяща се само за субектите по чл. 2, ал. 2, със специален въпросник.

Глава четвърта.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ С ДРУГИ РЕГИСТРИ, ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

Раздел I.
Взаимодействие с регистрите за вписванията, водени от окръжните съдилища

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Окръжните съдилища предоставят безплатно на службите по вписванията заверен препис на съдебните решения за образуване, промяна на обстоятелствата и заличаване на юридическите лица, които не са търговци.
(2) Заверените преписи на съдебните решения по ал. 1 се предоставят на службите по вписванията в едноседмичен срок след постановяването им.
(3) Окръжните съдилища осигуряват безплатен достъп до регистрите за вписванията и фирмените дела, образувани от окръжните съдилища, на упълномощени служители от службите по вписванията.
(4) Редът за предоставянето на достъпа по ал. 3 и на съдебните решения по ал. 1 се определя с наредба, издадена от министъра на правосъдието.

Чл. 28. (1) Службите по вписванията предоставят на окръжните съдилища информация за определените, променените и анулираните ЕИК и справка за открити несъответствия в данните.
(2) Агенцията по вписванията осигурява безплатен достъп на органите на съдебната власт до националната база данни за информацията по чл. 8, ал. 1.
(3) Службите по вписванията и окръжните съдилища обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.

Раздел II.
Взаимодействие с други регистри и информационни системи

Чл. 29. (1) Националните и ведомствените регистри и информационни системи, поддържащи информация за лицата по чл. 3, осигуряват безплатен достъп на регистър БУЛСТАТ до данните по чл. 7, вписани в тези регистри и информационни системи.
(2) За осъществяване на функциите си регистър БУЛСТАТ има безплатен достъп до следните регистри и ведомствени информационни системи:
1. автоматизираните информационни фондове на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН);
2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Национален автоматизиран информационен фонд за българските лични документи – „Национален регистър на българските лични документи“;
3. регистъра на осигурителите;
4. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г.) регионалните регистри и националния регистър на обучаваните и обучените чираци, калфи и майстори, на обучаващите ги майстори, както и на майсторите и калфите, работещи в предприятия, организирани по занаятчийски начин;
5. регистъра на земеделските производители;
6. други регистри и информационни системи, съдържащи данни, които не са класифицирана информация за лицата, вписвани в регистър БУЛСТАТ.
(3) Редът и начинът на взаимодействие между регистрите и информационните системи по ал. 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Чл. 30. Необходимите за регистър БУЛСТАТ национални класификатори и номенклатури, както и техните изменения се предоставят безплатно в структуриран електронен вид на Агенцията по вписванията от институциите, отговорни за тяхното поддържане.

Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Министерството на вътрешните работи предоставя безплатно от Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи – „Национален регистър на българските лични документи“ данни за валидните и невалидните български лични документи на физическите лица.
(2) При искане от службите по вписванията Министерството на вътрешните работи предоставя безплатно информация за постоянния адрес на физическите лица, вписани в регистър БУЛСТАТ.
(3) Агенцията по вписванията предоставя безплатно информация на Министерството на вътрешните работи от регистър БУЛСТАТ за нуждите на автоматизираните информационни системи, поддържани от министерството.

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписване в регистър БУЛСТАТ на данни към информационната система на Националната агенция за приходите, както и информацията за несъответствията по чл. 14, ал. 2.
(2) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните в регистър БУЛСТАТ данни за нуждите на информационната система на митническата администрация.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Агенцията по вписванията предоставя информация от специалния регистър по чл. 2, ал. 2 на специализирана подсистема на Министерството на финансите, която осигурява необходимите данни на Националната агенция за приходите и на митническата администрация.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Службите по вписванията предоставят на Националната агенция за приходите копия от документите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 и от заявлението по чл. 11.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При открити несъответствия в данните, вписани в регистър БУЛСТАТ, Националната агенция за приходите уведомява службите по вписванията.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Службите по вписванията и териториалните дирекции на Националната агенция за приходите обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.

Чл. 33. (1) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните в регистър БУЛСТАТ данни на Националния осигурителен институт.
(2) Агенцията по вписванията осигурява информация от специалния регистър по чл. 2, ал. 2 на специализирана подсистема на Националния осигурителен институт за данните по чл. 7, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 15.
(3) Националният осигурителен институт предоставя безплатно на Агенцията по вписванията информация за прекратяването и възобновяването на дейността на лицата по чл. 3, т. 9 – 11.
(4) При открити несъответствия в данните, вписани в регистър БУЛСТАТ, Националният осигурителен институт уведомява службите по вписванията.
(5) Агенцията по вписванията и Националният осигурителен институт обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.

Чл. 34. (1) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация на вписаните в регистър БУЛСТАТ данни на Националния статистически институт.
(2) Агенцията по вписванията осигурява информация от специалния регистър по чл. 2, ал. 2 на специализирана подсистема на Националния статистически институт.
(3) Агенцията по вписванията и Националният статистически институт обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.

Чл. 35. Централният депозитар предоставя на Агенцията по вписванията информация за промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 17, буква „б“.

Раздел III.
Достъп до Националната база данни на регистър БУЛСТАТ

Чл. 36. (1) Всеки може да иска справки или издаване на удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства по чл. 8, ал. 1 и 3 срещу заплащане на държавна такса, определена с тарифа по чл. 10, ал. 1, т. 4.
(2) Справките и удостоверенията по ал. 1 са безплатни за органите на държавната власт, на органите на местното самоуправление и на съдебната власт и се издават след искане, направено писмено или по електронен път.
(3) Всяко лице, регистрирано по чл. 3, може да получи безплатно справка за вписаните за него обстоятелства в регистъра.

Чл. 37. (1) Агенцията по вписванията осигурява безплатен достъп до публичната информация в регистър БУЛСТАТ на органите на централната и териториалната администрация. Достъпът се осигурява до Националната база данни на регистър БУЛСТАТ.
(2) Достъпът по ал. 1 се осъществява чрез:
1. справки в Националната база данни по Интернет;
2. стандартни изходни файлове по електронна поща или друг технически носител;
3. автоматизирано подаване на данни на вписаните в регистър БУЛСТАТ данни, както и информацията за несъответствията по чл. 14, ал. 2.

Чл. 38. Орган, който поддържа определен в нормативен акт регистър, включващ лица по чл. 3, има право да получи безплатен достъп до публичната информация по чл. 7 от Националната база данни, отнасяща се до тези субекти.

Чл. 39. Достъпът до специалния регистър по чл. 2, ал. 2 и редът за предоставянето на информация от нея на други регистри и информационни системи се извършват по реда на Закона за защита на класифицираната информация и на нормативните актове по прилагането му.

Чл. 40. (1) Данните по чл. 7, ал. 1, т. 18 се предоставят на Националния статистически институт.
(2) Извън случаите по ал. 1 данните по чл. 7, ал. 1, т. 18 се предоставят след писмено съгласие на лицата по чл. 3.

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Агенцията по вписванията, Националният статистически институт, Националният осигурителен институт, Агенция „Митници“ и Централното управление на Национална агенция за приходите са длъжни да осигурят ползване на данните по чл. 7, ал. 1, т. 18 само за целите на закона и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с такива данни само лица, подписали клетвена декларация за опазване на тайната.
(2) Лицата, които имат достъп до информацията по чл. 8, ал. 2, са длъжни да пазят тайна и да не я използват за други цели, освен за прякото изпълнение на служебните им задължения.

Глава пета.


ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

Чл. 42. Финансирането на дейностите по водене на регистър БУЛСТАТ се осигурява чрез субсидия от бюджета на Министерството на правосъдието, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми, международни програми, проекти и споразумения.

Чл. 43. Средствата, набрани от отчисления в размер 25 на сто от събраните по този закон такси, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи глоби и имуществени санкции, установени и събрани по наказателни постановления, издадени по този закон, се начисляват и разходват само за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на правосъдието. Средствата за стимулиране на служителите не могат да надвишават 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата.

Глава шеста.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 44. (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълнява задължението си по чл. 5, ал. 2, се наказва с глоба за физически лица в размер до 200 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер до 500 лв.

Чл. 45. (1) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълни в срок задълженията си по чл. 12, се наказва с глоба за физически лица в размер до 700 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер до 1000 лв.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 наказанието е в размер от 50 до 3000 лв.

Чл. 46. (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълни в срок задълженията си по чл. 15, ал. 2, се наказва с глоба за физически лица в размер до 100 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер до 200 лв.

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълни в срок задължението си по чл. 17, ал. 5, се наказва с глоба за физически лица в размер до 700 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер до 1000 лв.

Чл. 48. (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълни в срок задълженията си по чл. 24, ал. 3 и 6, се наказва с глоба за физически лица в размер от 100 до 1500 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер от 100 до 3000 лв.

Чл. 49. (1) За маловажни случаи на административни нарушения може да бъде наложена глоба на мястото на извършване на нарушението в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за: самоличността на служителя, наложил глобата; самоличността на нарушителя; мястото и времето на нарушението; нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата, и се изпраща за изпълнение.
(2) На нарушителя се дава препис от фиша, за да заплати глобата доброволно.
(3) Ако нарушителят оспори нарушението или не заплати доброволно глобата в 7-дневен срок от датата на издаването на фиша, се съставя акт съгласно разпоредбите на раздел II от глава трета на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 50. Който използва, предостави или разгласи данни в нарушение на чл. 41, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба до 2000 лв.

Чл. 51. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Икономическа дейност“ е всяка дейност, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности.
2. „Водене“ включва всички дейности по вписванията в регистъра, издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.
3. „Основната икономическа дейност“ на единиците в регистъра се определя съгласно най-ниското ниво на Националната класификация на икономическите дейности, като последователно се прилага избраният критерий при определянето на раздела, групата и класа. Изборът на критерий е в съответствие с наличните данни за единицата, при спазване на следния приоритет:
а) най-голям дял в нетния размер на приходите от дейността;
б) най-голям размер на брутното производство на стоки и услуги, продукт на съответната дейност;
в) най-голям размер на изплатените надници и заплати за дейността;
г) най-голям брой заети в дейността.
4. „Маловажен случай“ е закъснение в изпълнението на задълженията до 15 дни.
5. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Лицата по чл. 3, вписани до влизането в сила на този закон в Единния регистър за идентифициране на стопанските и други субекти, които осъществяват дейност на територията на Република България съгласно Закона за статистиката, се смятат вписани в регистъра по този закон и запазват идентификационния си код.

§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11, които са регистрирани в Регистъра на осигурителите и не са вписани в регистър БУЛСТАТ, представят необходимите документи за регистрация в службите по вписванията.

§ 4. До приемането на тарифата по чл. 10, ал. 1, т. 4 таксите се събират от Агенцията по вписванията в размерите, определени в Тарифата за таксите, събирани от Националния осигурителен институт по Закона за статистиката, одобрена с Постановление № 253 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2000 г.; изм., бр. 8 от 2001 г., бр. 30 от 2002 г.).

§ 5. Трудовите и служебните правоотношения със служителите, извършващи регистрация, и със служителите, предоставящи информация от регистър БУЛСТАТ, се уреждат съответно при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

§ 6. Движимото имущество, архивите, базата данни и софтуерните модули, оборудването и другите активи и пасиви, права и задължения на Националния статистически институт, свързани с регистър БУЛСТАТ, се поемат от Агенцията по вписванията.

§ 7. Средствата за заплати, социално осигурителни плащания и издръжка във връзка с § 5 и 6 се прехвърлят от бюджета на Националния статистически институт по бюджета на Министерството на правосъдието.

§ 8. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г.) в чл. 34, ал. 1, изречение второ след думите „актове по прилагането му“ се добавя „и по Закона за регистър БУЛСТАТ“.

§ 9. В Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите „чл. 35, ал. 4 и чл. 42, ал. 3″ се заличават.
2. В чл. 28 ал. 2 се отменя.
3. В глава седма раздели II и III се отменят.
4. Член 54 се отменя.

§ 10. (В сила от 12.02.2006 г.) В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г. – Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г., изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 и 112 от 2002 г., бр. 42, 112 и 114 от 2003 г., бр. 36, 38, 53 и 89 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 28:
а) в ал. 1:
аа) точки 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
„1. териториалната данъчна дирекция по регистрация;
2. данни по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 17 и ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
3. датата на данъчна регистрация;
4. дата на прекратяване на данъчната регистрация, която е датата по чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ;“;
бб) точки 5 и 6 се отменят;
вв) досегашната т. 7 става т. 5;
гг) точки 8 – 13 се отменят;
дд) досегашните т. 14 и 15 стават съответно т. 6 и 7;
б) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Териториалната данъчна дирекция по регистрация е дирекцията, в чийто териториален обхват попада вписаното седалище на данъчния субект в регистър БУЛСТАТ. Териториалната данъчна дирекция по регистрация за местните физически лица, включително и едноличните търговци, е териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес.
(3) Териториална данъчна дирекция по регистрация за осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социалното осигуряване, е съответната териториална данъчна дирекция, в чийто териториален обхват попада адресът на управление на касата, вписан в регистъра на осигурителните каси на Националния осигурителен институт.“
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Териториална данъчна дирекция по регистрация за:
1. чуждестранните юридически лица, които са регистрирали търговско представителство в Република България, е териториалната данъчна дирекция, в чийто териториален обхват попада адресът, посочен в Българската търговско-промишлена палата;
2. чуждестранните лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е от страната, е териториалната данъчна дирекция по местоизвършване на дейността, съответно на управлението; когато чуждестранното лице осъществява стопанска дейност на територията на страната чрез повече от едно място на стопанска дейност, е териториалната данъчна дирекция по местонахождение на първото възникнало място на стопанска дейност или в някоя от териториалните данъчни дирекции по мястото на извършване на дейността по избор на чуждестранното лице – в случай че възникват едновременно повече от едно място на стопанска дейност; в случай че чуждестранното лице не упражни избор, се смята, че е териториалната данъчна дирекция, която първа извърши процесуално действие по установяване на данъчните му задължения за извършваната дейност чрез място на стопанска дейност;
3. чуждестранните лица, придобили недвижим имот, които не се включват в т. 1, 2 или 4, е териториалната данъчна дирекция по местонахождението на първия придобит имот;
4. чуждестранните юридически лица, за които е възникнало право или задължение за регистрация по материален данъчен закон, които не разполагат с обект на територията на страната, е Териториалната данъчна дирекция – София.“
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Главният данъчен директор със заповед определя териториална данъчна дирекция по ал. 1, т. 1 за данъчни субекти, за които не може да се установи териториална данъчна дирекция по регистрация или попадат в териториалния обхват на повече от една териториална данъчна дирекция. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“.“;
д) създава се ал. 6:
„(6) Главният данъчен директор може да изисква декларирането и предоставянето и на други данни, необходими за данъчния контрол.“;
е) досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки уведомяват в 7-дневен срок данъчната дирекция по регистрация на данъчните субекти по чл. 29, ал. 4 за откритите или закритите от тях банкови сметки.“;
ж) създава се ал. 8:
„(8) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки предоставят информация за откритите и закритите банкови сметки на данъчните субекти, непосочени в ал. 7, при мотивирано искане от териториалния данъчен директор. Информацията се предоставя в 7-дневен срок от получаване на искането.“
2. В чл. 29:
а) в ал. 1 думата „въвеждат“ се заменя с „вписват“;
б) в ал. 2:
аа) в изречение първо думите „за местните и чуждестранните физически лица, с изключение на лицата по ал. 3″ се заменят със „за местните физически лица“;
бб) изречение второ се заличава;
в) алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Данните за чуждестранните физически лица, с изключение на чуждестранните физически лица, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват в данъчния регистър с подаване на данъчна декларация по реда и в сроковете, установени в съответния данъчен закон.
(4) Данните за данъчните субекти, с изключение на лицата по ал. 2 и 3, се вписват:
1. служебно по данни от регистър БУЛСТАТ и по данни, получени от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки за открити и закрити банкови сметки;
2. въз основа на декларация по утвърден образец, която се подава от лицето в срокове и по ред, определени със заповед на главния данъчен директор, която се обнародва в „Държавен вестник“.“;
г) алинеи 5 и 6 се отменят.
3. Член 30 се отменя.
4. В чл. 31:
а) заглавието се изменя така: „Задължение за посочване на кода по БУЛСТАТ“;
б) думите „(данъчния си номер)“ се заличават.
5. Член 32 се изменя така:
„Данъчен адрес
Чл. 32. (1) Данъчен адрес на местните физически лица е постоянният им адрес.
(2) Данъчен адрес на чуждестранните юридически лица, които са регистрирали търговско представителство в Република България, е адресът на управление, вписан в Българската търговско-промишлена палата.
(3) Данъчен адрес на чуждестранните лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е от страната, е адресът на местоизвършване на дейността, съответно на управлението, вписан в регистър БУЛСТАТ. Ако лицата не са изпълнили задължението си по Закона за регистър БУЛСТАТ, за данъчен адрес се смята адресът, подлежащ на вписване в регистъра.
(4) Данъчен адрес на чуждестранните лица, придобили недвижим имот и непопадащи в ал. 2 и 3, е адресът по местонахождение на имота, вписан в регистър БУЛСТАТ. Ако лицата не са изпълнили задължението си за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ, за данъчен адрес се смята адресът, подлежащ на вписване в регистъра.
(5) Данъчен адрес на осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, е адресът на управление на касата, вписан в регистъра на осигурителните каси на Националния осигурителен институт.
(6) Данъчен адрес на лицата по чл. 29, ал. 4, извън лицата по ал. 2 – 5, е седалището и адресът на управление, вписан в регистър БУЛСТАТ. Ако лицата не са изпълнили задължението си за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ, за данъчен адрес се смята адресът, подлежащ на вписване в регистъра.“
6. В чл. 33:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При всяка промяна на данните в декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2 регистрираното лице е длъжно в 14-дневен срок да уведоми писмено териториалната данъчна дирекция по регистрация. Срокът не се прилага в случаите на промяна на данъчен адрес.“;
б) в ал. 2 думите „образец, утвърден от главния данъчен директор“ се заменят с „чл. 29, ал. 4, т. 2″;
в) алинея 3 се отменя.
7. В чл. 47:
а) създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Връчването на съобщения на данъчните субекти се извършва на данъчния им адрес. Данъчните субекти, с изключение на физическите лица, са длъжни да осигуряват на данъчния адрес лице за получаване на данъчни съобщения. Лицата за получаване на данъчни съобщения се декларират в декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2.
(4) На данъчните субекти по чл. 29, ал. 4 съобщения се връчват в работен ден от 9 до 17 часа.“;
б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6;
в) създава се ал. 7:
„(7) Съобщенията за физически лица могат да се връчват или изпращат и по местоработата им.“
8. В чл. 50, ал. 1, т. 2 думите „по чл. 29, ал. 3″ се заменят със „за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ“.
9. В чл. 122, т. 1 думите „(данъчен номер)“ се заличават.
10. В чл. 162, ал. 1, т. 4 думите „данъчния номер“ се заличават.
11. В чл. 206, ал. 9, т. 3 думите „данъчният номер“ се заменят с „кодът по БУЛСТАТ“.
12. В чл. 210, ал. 9 думите „данъчният му номер“ се заменят с „кодът му по БУЛСТАТ“.
13. В чл. 213, ал. 2 и ал. 3, т. 1 думите „данъчен номер“ се заличават.
14. Член 252 се изменя така:
„Чл. 252. Данъчен субект, който не изпълни задължението си по чл. 33 в законоустановения срок, се наказва с глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 20 до 1000 лв. При повторно извършване на нарушението наказанието е глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 40 до 2000 лв.“
15. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба:
а) в буква „а“ думите „чл. 28, ал. 1, т. 6, 7, 9, 10 и 11″ се заменят с „чл. 28, ал. 1, т. 5, както и данните от декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2, които попадат в обхвата на букви „б“ – „д“;
б) буква „е“ се отменя.
16. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

§ 11. (В сила от 12.02.2006 г.) В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. – Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г., изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 169а, ал. 2, т. 1 думите „БУЛСТАТ и данъчния номер“ се заменят с „и кода по БУЛСТАТ“.
2. В чл. 237, т. 1 и чл. 305, т. 1 думите „БУЛСТАТ“ и „данъчния номер и БУЛСТАТ“ се заменят с „и кода по БУЛСТАТ“.

§ 12. (В сила от 12.02.2006 г.) В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 88, ал. 2, т. 1 думите „номер по БУЛСТАТ и данъчен номер на страните по договора; ЕГН, ако страната е самоосигуряващо се лице;“ се заменят с „и код по БУЛСТАТ на страните“.
2. В чл. 95, ал. 2, т. 1 думите „код по БУЛСТАТ и данъчен номер – за юридическите лица“ се заменят с „и код по БУЛСТАТ“.

§ 13. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28 от 2005 г.) в чл. 61, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1, буква „д“ думите „и данъчен номер“ се заличават.
2. В т. 2:
а) в буква „з“ думите „данъчен номер“ се заличават;
б) в буква „и“ думите „и данъчен номер“се заличават.

§ 14. (В сила от 10.05.2005 г.) В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г.) в чл. 58в ал. 2 се отменя.

§ 15. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. член 7, ал. 1, т. 18, чл. 10, ал. 1, т. 2 и § 10, 11 и 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила 9 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“, и
2. параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
————————-
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 27 април 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква „д“ и т. 4, буква „в“, § 11, т. 1, буква „б“ и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

(ОБН. – ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 42 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2007 Г.)

§ 39. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 51. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на § 10, 11 и 14, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.

Релевантни актове от Европейското законодателство
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 696/93 НА СЪВЕТА от 15 март 1993 година относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността