Вътрешен одит

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление. Вътрешният одит се осъществява в съответствие със стандарти за вътрешен одит, Етичен кодекс на вътрешните одитори и при спазване на следните принципи:
- независимост и обективност;
- компетентност и професионална грижа;
- почтеност и поверителност.
Основната цел на вътрешния одит е да помогне на ръководството да постигне целите на организацията. Надзорният съвет е отговорен да съблюдава адекватното установяване и администриране на системата за управление на риска и вътрешния контрол от страна на ръководството. Изпълнителното ръководство отговаря за идентифицирането, оценяването, наблюдението и ограничаването на рисковете, пред които е изправена организацията и за осигуряването на ефективно функциониране на процесите на управление на риска и съответните контроли. Една от основните задачи на вътрешния одит е да осигурява разумна увереност на надзорния съвет и изпълнителното ръководство по отношение на целостта, ефективността и ефикасността на процесите, свързани с управлението на риска. В изпълнение тази задача, дейността по вътрешен одит предоставя консултации и оказва съдействие в подкрепа дейностите, които са отговорност на ръководството. В обхвата на вътрешния одит попадат всички дейности, осъществявани от организацията без никакви организационни или географски ограничения. Вътрешният одит се основава на оценка на риска. Тя включва адекватност и ефективност на процесите на управление, вътрешен контрол и управление на риска и идентифициране и ограничаване на рисковете, пред които е изправена организацията. Рисковете включват:
- ненадеждна, ненавременна, неточна и непълна финансова и оперативна информация;
- неефективност и неефикасност на операциите;
- подправяне или заличаване на материални и нематериални активи, финансова и оперативна информация;
- не законосъобразност и неспазване на вътрешните актове и политики;
- състоянието на етичната култура да позволява незаконно или неправилно поведение.
Независимостта на вътрешния одит се гарантира от вътрешен правилник, наречен Статут, който урежда целта, правомощията и отговорностите му. Надзорният орган трябва да защитава независимостта на вътрешния одит, чрез одобряване и периодични прегледи на неговият статут и правомощия. В тази връзка, назначаването и освобождаването на ръководителя на вътрешния одит трябва да се съгласува с надзорния орган. Не трябва да се допуска външна намеса при определяне на обхвата на вътрешния одит, изпълнението на одиторската работа и представянето на резултати. Независимостта на вътрешния одит се установява, чрез неговия Статут, който урежда линиите на докладване към ръководство, и към нивото в организацията с най – висока надзорна позиция. РВО трябва да докладва административно на изпълнителния ръководител във връзка с дефиниране на целите, осигуряване на необходимите ресурси за осъществяване дейността по вътрешен одит и административните взаимоотношения на вътрешните одитори със служителите и функционално на надзорния орган или одитния комитет във връзка със стратегическите цели, правомощията и отговорностите на вътрешния одит, както и за изпълнението на одиторския план. Вътрешните одитори трябва при необходимост да имат достъп до нужните документация и служители и възможност да осъществяват безпрепятствено подходящите техники и анализ.
Вътрешният одит подпомага организацията за постигане на целите й, като:
1. идентифицира и оценява рисковете в организацията.
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:
- идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията;
- съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;
- надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
- ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
- опазването на активите и информацията;
- изпълнението на задачите и постигането на целите.
3. дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията.
Вътрешният одит се осъществява, чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране.

сподели

*