Счетоводни сметки

Вътрешен одит

В дейността на всяко предприятие протичат многобройни и разнообразни по характер, съдържание и размери стопански операции, които предизвикват съответни промени в неговото имущество. С помощта на счетоводния баланс практически може текущо да се проследяват и отразяват тези промени. За целта е необходимо след всяка стопанска операция да се съставя счетоводен баланс. Текущото проследяване на настъпилите изменения в имуществото на предприятието, с помощта на счетоводния баланс, е една доста трудна, обемиста и икономически неоправдана отчетна работа. Балансът е Виж още..