СС № 7 – ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел
(Изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) СС 7 урежда осигуряването на информация за историческите изменения на паричните наличности и паричните еквиваленти на предприятието чрез отчет за паричните потоци.

Обхват
1.1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Предприятията, прилагащи двустранно счетоводно записване, изготвят отчет за паричните потоци в съответствие с изискванията на този стандарт.

1.2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Предприятията, представящи консолидирани финансови отчети, съответно изготвят и консолидиран отчет за паричните потоци, като освен с изискванията на този стандарт се съобразяват и с изискванията на СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.

1.3. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Съвместно контролираните предприятия изготвят самостоятелен отчет за паричните потоци.

1.4. Участниците в съвместно контролирани дейности и съвместно контролирани активи представят в своите отчети за паричните потоци и дяловете си в паричните потоци от съвместно контролираните дейности и съвместно контролираните активи.

Определения
2. В този стандарт се използват термини със следното значение:
Парични средства – краткосрочни финансови активи под формата на парични наличности и/или парични еквиваленти.
Парични наличности – налични в брой пари и безсрочни депозити.
Парични еквиваленти – краткосрочни, високоликвидни вложения, които са лесно обратими в съответни парични суми и които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.
Парични потоци – входящите (постъпленията) и изходящите (плащанията) потоци от парични наличности и парични еквиваленти.
Паричните потоци изключват движенията между статиите, които представляват парични наличности или парични еквиваленти, защото тези елементи представляват по-скоро част от управлението на паричните наличности на предприятието, отколкото част от неговата основна, инвестиционна и финансова дейност. Управлението на паричните потоци обхваща инвестирането на свободните парични наличности в парични еквиваленти.
Основна дейност – дейността на предприятието, която не може да се определи като инвестиционна или финансова дейност.
Инвестиционна дейност – придобиване и продажба (включително предоставените или получените аванси) на:
а) дълготрайни (дългосрочни) активи, независимо от конкретния им вид, и
б) краткосрочни финансови активи, които:
- не са включени в паричните еквиваленти;
- не се държат за дилърски операции или търговски цели, и
- не са класифицирани като държани за осъществяване на финансова дейност.
Финансова дейност – сделки на предприятието, които водят до промяна в размера и състава на собствения и/или привлечения капитал, чрез:
а) поемане на парични средства от външни за дейността на предприятието източници, като:
- емитиране на ценни книжа на собствения капитал или дългови ценни книжа;
- допълнителни вноски на собствениците, или
- краткосрочни или дългосрочни кредити от заемодатели;
б) изплащане на парични средства на външни за дейността на предприятието получатели, като:
- покриване на задължения (независимо от конкретния им вид), произтичащи от получени парични средства по реда на буква „а“;
- покриване на задължения по лизингови договори;
в) постъпления и плащания за финансови активи (дългосрочни и/или краткосрочни), класифицирани като държани за осъществяване на финансова дейност.

Представяне на паричните потоци в отчета за паричните потоци
3. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Отчетът за паричните потоци трябва да представя паричните потоци през отчетния период, групирани по основна, инвестиционна и финансова дейност, чрез пряк метод:

3.1. Пряк метод е този, при който паричните потоци от различните видове сделки, осъществени от предприятието, се отразяват в отделните дейности по основни класове брутни парични постъпления и брутни плащания за отчетния период.
При прекия метод информация за основните класове брутни парични постъпления и плащания може да бъде получена от:
а) счетоводните регистри на предприятието за движението на паричните му средства;
б) размера на статиите в отчета за приходите и разходите, коригиран с промените през отчетния период в размера на статиите на счетоводния баланс, като се вземат предвид всички промени в тези статии, настъпили в резултат на сделки, осъществени без използването на парични средства.

3.2. (отм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Отчитане на парични потоци на нетна база
4. Паричните потоци се отчитат на нетна база в следните случаи:

4.1. Когато отразяват по-скоро дейността на клиента, отколкото дейността на предприятието, като например наеми, събирани от името на и плащани на собствениците на имотите.

4.2. Когато паричните потоци са в резултат на пера, при които обращаемостта е бърза, тъй като падежите са кратки, като:
а) закупуване и продажба на парични еквиваленти;
б) получени краткосрочни кредити, включително овърдрафт.

Безналични сделки
5. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Инвестиционните и финансовите сделки, които не изискват използването на парични средства, се изключват от отчета за паричните потоци.

Валутни парични потоци
6. Паричните потоци, произтичащи от сделки в чужда валута, се оценяват в левове по реда на СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове.

Извънредни статии
7. Паричните потоци, отнасящи се към извънредни статии, се категоризират като произтичащи от основна, инвестиционна или финансова дейност в зависимост от всеки конкретен случай.

Лихви и дивиденти
8. Паричните потоци от лихви (независимо дали са капитализирани или не), дивиденти и сходни на тях се категоризират като произтичащи от основна, инвестиционна или финансова дейност в зависимост от конкретния случай.

Лизингови договори
9. Постъпленията по лизингови договори с предмет активи (услуги), произвеждани в предприятието лизингодател, се представят като парични потоци от основна дейност. Във всички останали случаи постъпленията се представят като парични потоци от инвестиционна дейност.
Плащанията по лизингови договори, независимо от дейността на предприятието лизингополучател, се представят като парични потоци от финансова дейност.

Данъци от печалбата
10. Паричните потоци, произтичащи от данъци от печалбата, се представят отделно и се категоризират като парични потоци от основна дейност, освен ако могат да бъдат конкретно определени като произтичащи от инвестиционна или финансова дейност.

Участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия
11. Паричните потоци, произтичащи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, се представят в зависимост от използвания метод за отразяване на тези участия. Например: при пропорционална консолидация паричните потоци се представят пропорционално; при метода на собствения капитал или на себестойността паричните потоци се представят в зависимост от движението на парични средства между инвеститора и получателя им.

Бизнескомбинации – придобивания
12. Независимо от заеманата страна в бизнескомбинации – придобивания (придобиващ или придобиван), съвкупните парични потоци, произтичащи от придобиване, се представят отделно и се категоризират като парични потоци от инвестиционна дейност. Съвкупните парични потоци от придобивания се определят, като изплатените или получените парични средства се коригират със сумата на паричните средства в придобитото или продаденото предприятие.

Допълнителни оповестявания
13. Предприятието оповестява:
а) размера на държаните от предприятието парични средства, които не са на разположение за ползване от ръководството;
б) компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, както и начина им на представяне в статиите на счетоводния баланс.

(Изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Връзка между счетоводния баланс и отчета за паричните потоци
14. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Посочените суми в отчета за паричните потоци като парични средства в началото и в края на периода трябва да отговарят на сумите, посочени в равностойните статии на счетоводния баланс.

Отчети за паричните потоци
15.1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Примерна схема на отчет за паричните потоци е представена в приложение № 1.

15.2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Малките предприятия могат да изготвят отчет за паричните потоци по прекия метод, посочен в приложение № 1, като посочват само колоните „Нетен поток“ за предходния и текущия период.

15.3. Статиите в съответните раздели на отчетите за паричните потоци се подреждат по степен на същественост (значимост) за изготвящите ги предприятия.

15.4. Предприятията могат да добавят нови статии или да променят наименованието на посочените, когато с това се постига по-пълно или по-прецизно представяне на отчетите за паричните потоци.

15.5. Предприятията не посочват статии, за които липсва счетоводна информация.

15.6. Изисквания при попълването на отчет за паричните потоци, изготвен по прекия метод:
а) в статия „Парични потоци, свързани с търговски контрагенти“ се посочват всички входящи и изходящи парични потоци, произтичащи от търговски взаимоотношения на предприятието със:
- клиенти и други дебитори, включително получените парични аванси;
- доставчици и други кредитори, включително предоставените парични аванси;
б) в статии „Краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели“ и „Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи“ се посочват паричните потоци, получени от продажби или платени за придобиването им пряко или чрез разчети за контрагенти;
в) в статия „Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения“ се посочват паричните потоци, изплатени на/за или възстановени от:
- списъчния или извънсписъчния персонал (независимо от това, дали е трудово, извънтрудово, облигационно или друг вид договореното правоотношение);
- осигурителни организации, независимо от формата и/или конкретното съдържание на осигурителните отношения (пенсионни, здравни, законовоустановени, доброволни, лични, за сметка на предприятието, надбавки, добавки и т.н.);
- бюджетни предприятия по повод на трудови възнаграждения (данъци, такси, вноски и т.н., дължими от или на предприятието, които могат да бъдат за сметка на получателя или платеца на възнаграждението);
- други подобни постъпления и/или плащания;
г) в статии „Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни“ се посочват както постъпленията и/или плащанията за лихви, комисиони и дивиденти, така и надбавките, отбивите и др. подобни, които по съдържание се доближават до лихвите, комисионите и дивидентите, въпреки че са наименувани по друг начин;
д) в статия „Положителни и отрицателни валутни курсови разлики“ в раздела за основна дейност се посочват само тези валутни курсови разлики, които пряко кореспондират с паричните средства на предприятието; в тази статия не намират отражение начислените и впоследствие платени валутни курсови разлики, произтичащи от разчети с контрагенти; те се посочват като част от паричния поток на основанието, въз основа на което са възникнали, например: начислена и впоследствие платена курсова разлика от лихви във валута се отразява като паричен поток от лихви; резултатът от преоценки на паричните средства във валута се отразява като паричен поток от курсови разлики.
В статиите със същото наименование в следващите два раздела се посочват само реализираните валутни курсови разлики, т.е. получените в парични средства или платените с парични средства;
е) в статия „Платени и възстановени данъци от печалбата“ се отразяват съответните парични потоци без оглед на финансовия период, за който се отнасят – текущ или предходен;
ж) в статия „Плащания при разпределения на печалби“ се отразяват съответните парични потоци без оглед на финансовия период, за който се отнасят – текущ или предходен;
з) в статии „Други парични потоци от основна (инвестиционна) финансова дейност“ се посочват паричните потоци, които:
- по съдържание се припокриват с наименованието на статия в друг раздел на отчета; например надбавка към трудово възнаграждение, която предприятието е платило на свой служител във връзка с конкретно положен труд в дейност, която е класифицирана като финансова или инвестиционна; в този случай предприятието следва да покаже това плащане като изходящ паричен поток от финансовата или инвестиционната дейност, а не в статия „Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения“ към раздел „Парични потоци от основна дейност“;
- са незначителни по размер и същевременно не отговарят на съдържанието на друга статия в съответния раздел на отчета.
Недопустимо е размерът на тази статия да бъде най-голям в сравнение с останалите статии в същия раздел на отчета, т.е. по степен на същественост тази статия да е най-съществената за съответния раздел;
и) в статия „Парични потоци, свързани с дълготрайни активи“ се отразяват паричните потоци от контрагенти за продажби/получаване или придобивания/покриване на дълготрайни активи, с изключение на дългосрочните финансови активи, класифицирани като държани за осъществяване на финансова дейност; изискванията по буква „а“ се отнасят и за тази статия, като се има предвид, че те не се отнасят за търговски взаимоотношения;
к) в статия „Бизнескомбинации – придобивания“ се посочва паричният поток, получен по реда на т. 12 от този стандарт;
л) в статия „Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа“ се посочват не само конкретизираните в наименованието на статията парични потоци, но и:
- документите, носители на права, които по съдържание се приравняват на ценни книжа, като някои разновидности на финансови инструменти;
- произтичащите от сделки със същите ценни книжа и приравнени към тях, като обратното им изкупуване и последващото им продаване;
м) в статия „Допълнителни вноски и връщането им на собствениците“ се посочват паричните потоци, произтичащи от временно предоставяне на предприятието на парични средства от собствениците (независимо от основанията за това, с изключение на случаите по буква „л“) и последващото им връщане; когато предоставените от собствениците парични средства на предприятието не подлежат на връщане, при получаването им предприятието трябва да издаде документ, който документ е ценна или приравнен на ценна книга, като в този случай паричните потоци се отразяват в статия „Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа“;
н) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) в статия „Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми“ се отразява частта на паричните средства, отнасяща се до главниците, които предприятието е получило от и съответно възстановило на заемодателите си, независимо от вида на заема (банков кредит, овърдрафт, кредитна линия, дългосрочен, краткосрочен, инвестиционен, оборотен и т.н.) и от статута на заемодателя (банка или друго финансово предприятие, физическо лице, холдинг, явяващ се предприятие-майка, друго предприятие от групата, нефинансово юридическо лице и т.н.).

15.7. (отм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)