Цени на счетоводни услугиstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-5389920988963206"
data-ad-slot="8136063373"
data-ad-format="auto">

Тук може да разгледате цените ни за фирми нерегистрирани по ЗДДС, както и за фирми регистрирани по ЗДДС.

Цени на счетоводни услуги за фирми нерегистрирани по ЗДДС.

Брой документи на месецЦени в лв. без ДДС за фирми занимаващи се с услугиЦени за фирми занимаващи се с търговияЦени в лв. без ДДС за фирми занимаващи се с производство
Фирма нерегистрирана по ДДС до 20 документа507090
Фирма нерегистрирана по ДДС до 40 документа7090110
Фирма нерегистрирана по ДДС от 40 до 80 документа100120140
Фирма нерегистрирана по ДДС от 80 до 120 документа140160180
Фирма нерегистрирана по ДДС от 120 до 200 документа190210230

В горепосочените суми не влизат таксите за обработка на заплати и осигуровки. Цените се калкулират допълнително и са посочени в долната таблица.

Брой персонал за обработка на осигуровки и заплатиЦени в лв. без ДДС
110
220
3-550
5-10100
10-20250
над 20по договаряне

 

Цени на счетоводни услуги за фирми регистрирани по ЗДДС.

Брой документи на месецЦени в лв. без ДДС за фирми занимаващи се с услугиЦени за фирми занимаващи се с търговияЦени в лв. без ДДС за фирми занимаващи се с производство
За фирми с нулeва декларация по ДДС - без дейност през годината404040
Фирма регистрирана по ДДС до 20 документа120140 160
Фирма регистрирана по ДДС до 40 документа180200220
Фирма регистрирана по ДДС до 80 документа240260280
Фирма регистрирана по ДДС до 120 документа300320350
Фирма регистрирана по ДДС от 121 до 200 документа370420480
Фирма регистрирана по ДДС от 200 до 300 документа550600700
Фирма регистрирана по ДДС от 300 до 400 документа750850950
Фирма регистрирана по ДДС над 400 документапо договарянепо договарянепо договаряне

В горепосочените суми не влизат таксите за обработка на заплати и осигуровки и подаване на Декларация по Интрастат. Цените на същите се калкулират допълнително и са посочени в долните две таблици.

Месечно възнаграждение за обработка на ИнтрастатЦени в лв. без ДДС
от 1 до 5 записа20
от 5 до 10 записа40
от 10 до 20 записа60
от 20 до 30 записа80
от 30 до 50 записа120
над 50по договаряне
Брой персонал за обработка на осигуровки и заплатиЦени в лв. без ДДС
110
220
3-550
5-10100
10-20250
над 20по договаряне

 

Допълнителни годишни такси:
1. Годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на годишни отчети в Агенция по вписванията (с включени държавни такси) – 50% от месечното възнаграждение.

Отстъпки от счетоводния абонамент
1. 5% намаление от цената на месечната такса при импорт на приходни фактури.
2. 5% намаление от цената на месечната такса при импорт на разходни фактури.
3. 5% намаление от цената на месечната такса при импорт на склад.
4. 5% намаление от цената на месечната такса при импорт на банкови извлечения.

В абонамента се включва:

 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;
 • Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
 • Класиране и обработка на счетоводни документи;
 • Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
 • Изготвяне на необходими вторични счетоводни документи във връзка с дейността на фирмата;
 • Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Изготвяне и подаване на документи (Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация, другидекларации ) за НАП;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация както да нуждите на клиента така и за нуждите на данъчните институции;
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
 • Изготвяне на платежни нареждания на хартиен носител, а при достъп по банкова сметка – електронно банкиране;
 • Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Попълване на осигурителни и трудови книжки;
 • Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
 • Изготвяне на документи във вразка с назначаването и прекратяването на лица на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
 • Подаване на необходимата информация за сключените Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Изготвяне и подаване на справки, Декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;
 • Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата;
 • Подготвяне на документи и представителство при провеждане на преверки, ревизии и одити;
 • Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ;
 • Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата;
 • Изготвяне и одаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
 • Предприемане на необходимите дейстния за издаваме на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Взимане на документи от обекта на клиента при предварително уговорено удобно време за него.

*Забележка:
1. При определени случаи фирмата си запазва правото да сключва договори за счетоводно обслужване на различни от горепосочените цени.

Цени само за годишно счетоводно приключване за фирми без счетоводен абонамент.

Брой документи на месецЦени за фирми в лв. без ДДСПодаване на отчети в Агенция по вписванията - цени в лв. без ДДС
Фирма нерегистрирана по ДДС до 50 документа25090
Фирма нерегистрирана по ДДС до 100 документа35090
Фирма нерегистрирана по ДДС до 150 документа40090
Фирма нерегистрирана по ДДС над 151 документапо договаряне90