Счетоводни сметки

В дейността на всяко предприятие протичат многобройни и разнообразни по характер, съдържание и размери стопански операции, които предизвикват съответни промени в неговото имущество. С помощта на счетоводния баланс практически може текущо да се проследяват и отразяват тези промени. За целта е необходимо след всяка стопанска операция да се съставя счетоводен баланс. Текущото проследяване на настъпилите изменения в имуществото на предприятието, с помощта на счетоводния баланс, е една доста трудна, обемиста и икономически неоправдана отчетна работа. Балансът е пригоден за нуждите на периодичното обобщаване на настъпилите изменения в имуществото на предприятията. Освен това, информацията, осигурявана чрез счетоводния баланс, е в обобщен и то стойностен вид, а е известно, че една част от състава на имуществото на всяко предприятие има натурално-веществен характер. На практика тази част е свързана със съответна материална отговорност, която изисква известно индивидуализиране, а то може да стане само на база широко използване на натуралните отчетни измерители. Изложените недостатъци за текущо проследяване на динамиката в имуществото на всяко предприятие с помощта на счетоводния баланс, са наложили използването на друг елемент на методологията на счетоводството, чрез който се отразяват бързо, лесно и удобно промените, които настъпват в имуществото след всяка стопанска операция. Тази потребност на практика се удовлетворява чрез системата на счетоводните сметки. В най-общ вид счетоводната сметка може да се определи като форма на пресмятане с цел установяване на състоянието и настъпилите изменения във всеки конкретен обект от имуществото на предприятието за определено време (отчетен период). И тъй като обектите от имуществото на всяко предприятие са много и различни по съдържание, то и счетоводните сметки не се използват изолирано, а в система. За целта се използват таблици с определена форма. Така счетоводните сметки се превръщат в средство за сортиране, за групиране на положителните и отрицателните ефекти, които поражда всяка стопанска операция, в резултат на което текущо се отразяват настъпилите изменения в обектите на счетоводството и се установява състоянието им към определен момент. Съдържанието на всяка счетоводна сметка се определя от записванията по нея. При организиране на записванията се спазват определени правила, които са свързани с характера (типа) на самата сметка.

сподели

*