Отчитане придобиването на материалите

Придобиването на материалите може да се извърши чрез: закупуване; създаване в самото предприятие (собствено производство); натурална замяна с други активи; безвъзмездно получаване; установяване на излишъци при инвентари вноски от съдружници; получаване на използваеми материали от ликвидация на дълготрайни активи; връщане в склада на неизползвани материали от производството и др. За документиране на стопанските операции, свързани с увеличаването материалите, в практиката се използват редица първични счетоводни документи. Видът и начините на използване на съответния документ са посочени в Албум на първичните счетоводни документи. Фактурата е основният документ, който се използва при закупуване на материали. Преимуществено сделката се документира с данъчна фактура, издадена от доставчик, който е регистрирано лице за целите на ДДС. След описване на продадените материали на отделен ред се посочва начисления данък върху добавената стойност. Когато двете страни по сделката или само едната не са регистрирани за целите на ДДС се използва опростена фактура. При настъпили количествени и на стойностни промени на фактурирани сделки се прилагат известия – дебитно известие се прилага при промени в посока на увеличение, а кредитно известие в случаи на промени в посока на намаление. За превоза на материалите, може да се използва фактура-товарителница, а също така и други документи като разписки, квитанции, пътен лист и т.н. При вносни стоки се попълва митническа декларация. Заприходяването на материалите в склада се извършва чрез съставена от материалноотговорното лице складова разписка. При несъответствия между данните от съпроводителните документи и фактически получените материали се съставя акт за установяване на различия при приемане на материални запаси, който се подписва от всички членове на специално назначената комисия. При безвъзмездно получаване на материали, при приемане на материали без съпроводителни документи, при получени материали от ликвидация на дълготрайни активи се съставя протокол. При констатирани излишъци на материали в резултат на извършена инвентаризация се изготвя инвентаризационен опис. Придобиването и заприходяването на материалите трябва да се осъществява при строг ред и организация от компетентни лица, членове на снабдителното звено (търговската служба) на предприятието. Този орган извършва и оперативно отчитане и контрол върху изпълнението на договореностите и сделките, както с доставчиците, така и с клиентите. Значителна част от материалите си предприятието придобива чрез закупуване. При този стопански процес протичат взаимно свързани и последователно осъществявани стопански операции, по-характерни от които са: покупка на материали, с което се осъществява превръщането на паричната форма на стойността в стокова, променя се собствеността върху материалите и възникват задължения към доставчиците с размера на покупната стойност: изплащане на задълженията към доставчиците; начисляване и изплащане на транспортно-доставни разходи, с размера на които се увеличава цената на придобиване; постъпление на материалите в склада и тяхното заприходяване, с което се увеличава материалната отговорност. За отчитане на материалите в склада се използва предвидената в Примерния национален сметкоплан счетоводна сметка Материали, която е балансова – активна, синтетична, за краткотрайни активи, основна – инвентарна. Тя се дебитира при увеличение на материалите, а се кредитира при тяхното намаление. Крайното Ѝ дебитно салдо показва наличните в предприятието материали и се записва в актива, раздел Краткотрайни (краткосрочни) активи, група първа на балансовата схема. Към сметката може да се открият допълнително четирицифрени синтетични сметки, в съответствие с посочената в началото на темата класификация на материалите. Аналитичното отчитане може да се организира по видове, по местонахождение, по материалноотговорни лица, по количество, цена и стойност, като се използват специални карти. За отчитане придобиването на материали, по преценка на предприятието (гл. счетоводител), може да се използва и сметка доставки. По връзката с баланса сметката е балансова-активна, по степен на обобщаване – синтетична, според икономическия характер на отчитаните обекти – за стопански процеси, а по структура и функционално предназначение е операционна-калкулативна. Тя се дебитира с покупната цена на материалите и с всички разходи, извършени по доставката, в резултат на което по дебита Ѝ се формира цената на придобиване. Кредитира се при приключване на процеса „доставка“ срещу дебитиране на инвентарната сметка материали, с което се заприходяват в склада доставените материали.

сподели

*