Отчитане на собствените акции

Предприятията, които функционират под формата на акционерни дружества, набират необходимия им основен капитал, като издават и предлагат за продажба определени ценни книжа, наречени акции. Акцията е ценна книга, която изразява дела, с който притежателят ѝ участва в капитала на предприятието. Тя има определена форма и съдържание, установени в Търговския закон. Емитирането т.е. издаването и пласирането на акции се извършва при спазване на определена процедура, включваща вземане на решение за издаването им, получаване на разрешение от съответния компетентен държавен орган, определяне на начина за пласирането им (директно или чрез подписка), установяване на срока за приключване на подписката и пр. Емитирането на акции предизвиква редица промени в имущественото и финансово състояние на предприятието. То поражда и определени стопанско-правни отношения, които са обект на счетоводството. Поради това, този процес подлежи на строго наблюдение и отчитане. Първата задача, която се поставя пред счетоводството, е да се отразят получените в предприятието отпечатани акции, които в определен срок ще се предадат на правоимащите акционери. Това се налага, тъй като получените акции са носители и изразители на значителни парични стойности; те имат висока ценност, за опазването на която следва да се полагат сериозни грижи. Като формален парично-стойностен изразител и еквивалент на образувания капитал, акциите не променят с нищо имущественото и финансово състояние на предприятието. Поради това, те не могат да се включат в баланса му и да се отразяват чрез балансови сметки. Ето защо тяхната наличност и движение се отразяват, като се използват възможностите на задбалансовото отчитане. Неговата задача е да посочи, че в предприятието са постъпили собствени ценности (активи), които не са включени в стопанския оборот и следователно не влияят пряко на имущественото и финансовото му състояние.  Възможно е акциите да се емитират по цена, различна от номиналната им стойност. Тогава в предприятието се реализират определени положителни или отрицателни финансови резултати, равняващи се на разликата между номиналната стойност на акциите и получената срещу тях реална сума на базата на постигнатия емисионен пазарен курс. Понякога интересите на предприятието налагат да се изкупят част от собствените акции, със цел да се осъществят определени спекулативни операции, да се въздейства икономически върху курса на собствените акции, да се направи преразпределение на акциите между акционерите и пр. Този акт предизвиква редица промени във величината и структурата на притежаваните от предприятието средства, които са предмет на съответно счетоводно отразяване. Преди всичко предприятието заплаща стойността на изкупените собствени акции, като използва част от своите ресурси, овеществени в налични пари или по сметка в банката.

сподели

*