Отчитане на потреблението на материалите

Намалението на материалите в предприятието е пряко или косвено свързано с осъществяване на текущата му дейност. Най-често срещания случай на намаление е влагането на материали в производството. Наред с него материалите cе намаляват и при: безвъзмездно предаване на други предприятия и физически лица; констатиране на липси при проведени инвентаризации; поддържане и ремонт на дълготрайни материални активи; ликвидация на дълготрайни активи; погиване при стихийни бедствия и лошо стопанисване; продажба; предаване за съучастия в други предприятия; връщане на инвентарни вноски на напуснали съдружници; обезценка; поддържане на хигиена и задоволяване на социално-битови нужди и т.н. С цел решаването на отговорната задача на счетоводството – точно и своевременно документиране и отчитане на намалението на материалите се използван следните първични счетоводни документи:
- Карта за отпускане на материални запаси по лимит (лимитна карта) – използва се при многократно отпускане на едни и същи материали от склада през определен отчетен период. Това е усъвършенстван първичен документ, който се издава за всеки вид материал или за група материали.
- Искане за отпускане на материали – съставя се при еднократно отпускане на материали за употреба.
- Фактура (данъчна или опростена) при продажба на материали.
- Заповед за отпускане на материални запаси за продажба или преработка навън – за продажба на материали или за предаване за преработка в други предприятия.
- Протокол за бракуване на материални запаси – изготвя се от комисия, назначена със заповед на ръководителя на предприятието, в случаите на бракуване и унищожаване на негодни за употреба материали.
- Инвентаризационен опис – служи за установяване на резултатите (липси м излишъци) от проведена инвентаризация на материали. Много често той е комбиниран със сравнителна ведомост.
Всяко намаление на материалите се отразява по кредита на сметка Материали. Изборът на дебитираната сметка зависи от конкретния случай – при влагане на материали в производството се дебитира сметка Разходи за материали, при безвъзмездно предаване – сметка Други разходи, при липси на материали за сметка на предприятието – сметка Други разходи, при липси за сметка на материалноотговорното лице с пазарната цена плюс начисления ДДС – сметка Вземания по липси и начети, при продажба – сметка Приходи от продажби на материали, при предаване за съучастия – сметка Инвестиции в дъщерни предприятия. Тъй като много често в практиката текущата оценка на даден вид материали може да бъде различна, това обстоятелство създава затруднения при определяне на сумата на съответната счетоводна статия, изразяваща разхода на материала. В нормативните документи са регламентирани два подхода за оценяване на материалите при тяхното потребление, а именно: препоръчителен подход (конкретно определена стойност; първа входяща-първа изходяща стойност и средна претеглена стойност) и алтернативен подход (последна входяща-първа изходяща стойност). Предприятието само определя кой от посочените методи ще използва. В рамките на една отчетна година избраният метод за текуща оценка на разхода на материали не бива да се променя. Всяка наложила се промяна се обосновава с приложение към периодичните счетоводни отчети. Обикновено изброените методи за оценка се прилагат, когато потребяваните материали са от един и същ вид, но с различна цена или са взаимно заменяеми. В противен случай те се влагат като разход по индивидуална цена (себестойност).

сподели

*