Годишно счетоводно приключване

За удовлетворяване на информационните потребности на управлението на предприятието и на външните потребители е необходимо на определени периоди от време многобройните и разнообразни данни, отразени чрез системата на счетоводните сметки, да бъдат сведени до определен брой обобщени показатели, характеризиращи имущественото и финансовото състояние на предприятието, постигнатия финансов резултат и промените в паричните потоци и в собствения капитал за отчетния период. Същевременно трябва да се извърши проверка за пълнотата и правилността на счетоводните записвания. Този етап от счетоводно-отчетния процес, от цялостната счетоводно-контролна работа в предприятието се нарича, периодично счетоводно приключване. Той е свързан главно с използването на методологичните елементи балансово обобщаване и сводка на отчетните данни. Сводирането на данните от сметките позволява също така да се формира оценката на някои от обектите на отчитане и да се установи фактическата себестойност на продукцията и услугите. В зависимост от периода, за който се отнася, периодичното счетоводно приключване може да бъде междинно (месечно, тримесечно, съответно шестмесечно, деветмесечно) и годишно. Действащият Закон за счетоводството (ЗСч) регламентира само годишното счетоводно приключване, при което се изпълняват и най- голям обем счетоводно-отчетни и изчислителни работи и процедури. Периодичността на приключванията в рамките на годината се определя от ръководството на предприятието в зависимост от нуждите на управлението. За някои предприятия това се изисква от държавни органи и от външни потребители на счетоводната информация, както и от предприятия, на които дяловите или дълговите финансови инструменти се търгуват публично. Например такива изисквания се поставят чрез Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за банките. Годишното приключване е завършващ етап на счетоводно-отчетната работа за отчетния период (годината). По своята същност то представлява подробен и задълбочен преглед – отчет и анализ на цялостната едногодишна дейност на предприятието. Като етап от счетоводния процес, годишното приключване представлява комплекс от взаимно свързани отчетни и изчислителни работи и процедури, които се извършват в определена последователност. Във връзка с това се решават редица основни и конкретни задачи. При годишното приключване, както и при периодични приключвания в рамките на годината, е необходимо преди всичко да се съставят счетоводните статии за стопанските операции, които съгласно действащото счетоводно законодателство трябва да се отразят по съответните сметки в края на периода и задължително към края на годината във връзка с изготвянето на годишните финансови отчети, като: работите, свързани с обобщаване на извършените разходи и калкулиране себестойността на продукцията и услугите, с приключване на сметките за приходите и установяване на резултатите от продажбите на продукция, стоки, услуги и други. За разлика от периодичните приключвания в рамките на отчетната година, при годишното приключване е задължително провеждането на инвентаризация на активите и пасивите на предприятието при спазване на реда и сроковете, предвидени в глава четвърта на ЗСч. Установените резултати от тях се осчетоводяват задължително в рамките на годишното приключване. В същия срок следва да се оформят и резултатите от инвентаризациите, започнали през текущата година. Съгласно изискванията на глава трета от ЗСч и в съответствие с приложимите счетоводни стандарти се извършват последващи оценки на наличните активи и пасиви на предприятието към края на отчетния период (31 декември). Както е известно, последните могат да не съвпадат с текущите оценки и са необходими за практическото прилагане на принципа на предпазливостта. Евентуалните разлики от обезценката на стоково-материалните запаси и други активи или преоценката на активи и пасиви в зависимост от възприетите подходи при последващото им оценяване трябва да се установят и отразят по съответните счетоводни сметки преди съставянето на годишния финансов отчет. Важна задача на годишното приключване по-нататък е да се установи крайният финансов резултат от цялостната дейност на предприятието през годината. За да се определи резултатът от отчетния период, който следва да се посочи във финансовия отчет като печалба или загуба от текущата година, се извършва данъчно преобразуване на резултата, определен като разлика между сумата на получените приходи и размера на извършените разходи. Чрез увеличаване или намаляване на приходи или разходи, които се признават (респ. не се признават) от действащото данъчно законодателство за целите на определянето на данъците от печалбата, се установява данъчната печалба или загуба, на основата на която се определят размерът на дължимите (възстановимите) данъци и разхода за данък, т.е. сумата текущите и отсрочените разходи за данъци от печалбата. Разликата между финансовия резултат преди данъчното преобразуване (счетоводната печалба загуба) и разходите за данъци се посочва в баланса като резултат от отчетния период, т.е. печалба или загуба от текущата година. Във връзка с това трябва да се отрази чрез съответните разчетни сметки данъчния ефект от възникналите временни разлики съгласно изискванията. След съставяне на необходимите счетоводни статии, свързани с годишното приключване и отразяването им в съответните регистри, се извършва съответната обработка на създадената счетоводна информация. Установяват се оборотите, сборовете и салдата по синтетичните и аналитичните сметки, заведени в съответствие с прилагания от предприятието индивидуален сметкоплан. Оборотите по синтетичните сметки се съпоставят с оборота, установен в съответния регистър за хронологично отчитане. Разликата между сумите на оборотите по дебита и кредита на сметките означава, че е съблюдаван способът на двойственото отразяване на стопанските операции по сметките. Равенството поотделно между тях и оборота, установен в хронологичния регистър, показва, че всички счетоводни статии, съставени през отчетния период, са отразени по съответните сметки. Сверяват се също така записванията по регистрите за синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане. Равенството на оборотите и салдата по отделните аналитични сметки с оборотите и салдата по съответните сметки от главната книга потвърждава точността на счетоводните записвания, т.е. съответствието между систематизираната синтетична и аналитична счетоводна информация. Обобщаването на данните от сметките, проверката и контролът на пълнотата и правилността на систематическите записвания по съответните счетоводни регистри се извършва с помощта на оборотните ведомости за синтетичните и аналитичните сметки. Въз основа на така обобщените данни от текущото счетоводно отчитане се съставя годишният финансов отчет на предприятието. С оглед осигуряването на срочно и качествено извършване на всички работи и процедури, свързани с годишното приключване, в предприятието се разработва конкретен график по етапи, срокове и длъжностни лица, отговорни за осъществяването им. Този график се утвърждава от ръководителя на предприятието и така става задължителен за изпълнение от всички вътрешни звена и лица, свързани с работата по годишното счетоводно приключване.

Коментари

  1. Законник каза:

    Благодаря за информацията, много е изчерпателна. Намерих точно, каквото ми трябваше. Ще я препоръчам и на приятели в нужда.

сподели

*