Вътрешен одит

Вътрешният одит в публичния сектор се осъществява от звено за вътрешен одит, състоящо се от ръководител и вътрешни одитори, които са на пряко подчинение на ръководителя на съответната организация и са нейни служители или от вътрешен одитор, който е служител на пряко подчинение на ръководителя на съответната организация и има правата и задълженията на ръководител на вътрешния одит и на вътрешен одитор. Планирането на вътрешния одит се извършва на базата на оценка на риска и се отразява в тригодишен стратегически план, въз основа на който се изготвя годишен план за дейността по вътрешен одит. Стратегическият план се изготвя от ръководителя на вътрешния одит след обсъждане с ръководителя на организацията и с други лица на ръководни длъжности, като съответства на дългосрочните цели на организацията и поставя целите за стратегическо развитие на дейността по вътрешен одит. Стратегическият план се утвърждава от ръководителя на организацията и от одитния комитет. Годишният план, съдържащ конкретните одитни ангажименти, се изготвя от ръководителя на вътрешния одит след обсъждане с ръководителя на организацията и с другите лица на ръководни длъжности. При планиране на одитни ангажименти, свързани с междуведомствени програми или проекти, годишният план се координира със звената за вътрешен одит на организациите, участващи в тези програми или проекти. Промени в стратегическия и годишния план се извършват въз основа на оценка на риска по предложение на ръководителя на вътрешния одит и се утвърждават от ръководителя на организацията и от одитния комитет. За всеки одитен ангажимент се изготвя одитен план, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вид и обем на проверките. Одитният ангажимент се осъществява чрез идентифициране, анализиране, оценяване и документиране на достатъчно информация за изразяване на мнение по отношение на поставените цели. Резултатите от одитния ангажимент се докладват и обсъждат с ръководителя на организацията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана. За изпълнението на всеки одитен ангажимент се изготвя одитен доклад, който съдържа резюме, цели и обхват на ангажимента, констатации, изводи и препоръки, както и коментарите на ръководителя на организацията и ръководителя на структурата, чиято дейност е одитирана. Ръководителят на организацията е отговорен за изпълнението на дадените в одитните доклади препоръки и изготвя план за действие, който предоставя на ръководителя на вътрешния одит.
Ръководителят на вътрешния одит изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който съдържа:

  1. изпълнените одитни ангажименти, случаите на ограничения в обхвата и причините за неизпълнение на плана;
  2. основните изводи за функционирането на системите за финансово управление и контрол в организацията и дадените препоръки за подобряване на дейността на организацията;
  3. действията, предприети за изпълнение на препоръките, и неизпълнените препоръки;
  4. случаите на нарушения на нормативни актове и наличието на индикатори за измама;
  5. предложения за развитие на дейността по вътрешен одит.

Годишният доклад се предоставя на ръководителя на организацията и на одитния комитет. Вътрешните одитори трябва да работят професионално и да са мотивирани, за да може организацията да извлече максимална полза от дейността по вътрешен одит. Най– важните принципи на поведение са включени в Етичния кодекс. Обективността е независимо съзнателно отношение, което вътрешните одитори трябва да проверяват в процеса на изпълнение на работата си. Освен редица други неща, това предполага вътрешните одитори да не поемат оперативни отговорности и изисква предприемането на конкретни мерки от страна на вътрешния одит като избягване на потенциални конфликти на интереси. За да подържат своята обективност, вътрешните одитори не трябва да имат лично или професионално участие или зависимост от областта, която одитират и да бъдат непредубедени при извършването на своята работа. Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит представляват основните насоки и базата за оценяване на дейността на вътрешния одит като очертават една систематична методология, чрез която се осигурява предоставяне на разумна увереност. Стандартите изискват звената за вътрешен одит да разработват и прилагат програма за осигуряване и усъвършенстване на качеството. Това гарантира включването в обхвата на работа на всички дейности предвидени в Стандартите и спазването от звеното на Дефиницията за вътрешен одит. Програмата е предназначена на наблюдава ефективността на звеното за вътрешен одит и включва периодични вътрешни и външни оценки на качеството, както и текущ вътрешен преглед, който обхваща всички аспекти на дейността. Препоръчително е външните оценки на качество да се извършват поне веднъж на пет години от квалифициран и независим проверяващ. Резултатите от оценката на качеството трябва да включват мнението на ръководителя на одитния екип за качеството и наличието на съответствие, на базата на структуриран процес за оценяване. Степента на непълно съответствие с отделните стандарти, ако е налице такава, трябва също да бъде изразена в този доклад. Крайният резултат трябва да включва също така и оценка на използваните най- добри практики, както на наблюдаваните по време на оценяването, така и на други потенциално приложими към дейността, а когато е необходимо – препоръки за подобряване.

сподели

*