Видове счетоводни сметки

Най-общо счетоводните сметки се подразделят на активни и пасивни. В основата на това групиране стои принадлежността на отразяваните чрез счетоводната сметка обекти на имуществото – активи или пасиви. Активните счетоводни сметки имат положителен математически знак, защото отразяват положителни величини, а пасивните-отрицателен, защото служат зa изразяване на отрицателни величини. От своя страна всяка счетоводна сметка, независимо от нейния характер, има задължително две страни – лява и дясна, които служат за отразяване на намаленията и увеличенията. В счетоводната практика е прието лявата страна на всяка счетоводна сметка да носи условното наименование дебит, а дясната – кредит. Тези понятия са произлезли от латинските глаголи „debo“ и „credo“, които в трето лице, единствено число, сегашно време, се превръщат съответно в „debbere“ и „credere“ и в буквален превод означават „Той дължи“ (в смисъл „има да дава“) и „Той има да взема“ (в смисъл „вярва“). От тук и производните „дебитирам“ – задължавам и „кредитирам“ – заверявам. В съвременната счетоводна практика понятията „дебит“ и „кредит“ означават само, че във всяка счетоводна сметка двете задължителни страни служат за отразяване на изменения с противоположен характер – увеличения и намаления, т.е. на положителните и отрицателните ефекти, породени от всяка стопанска операция. Правилата за записване по счетоводните сметки се свеждат до това, че началните стойностни размери и всички увеличения при активните счетоводни сметки се записват в дебита, а намаленията -в кредита. При пасивните счетоводни сметки началните размери и увеличенията се отразяват в кредита, а намаленията – в дебита.Записванията по счетоводните сметки имат известна логическа последователност. Прието е първото записване по счетоводната сметка да се нарича откриване. През отчетния период по всяка счетоводна сметка се извършват текущи записвания, породени от измененията, които предизвикват осъществяваните в предприятието стопански операции в обектите на имуществото. Това действие се нарича завеждане на счетоводните сметки. Самото приключване е отчетна процедура, свързана с установяване на стойностните размери на съответните структурни елементи – обороти, сборове, салда. Сборът от сумите на стопанските операции, записани през даден отчетен период по дебита или по кредита на една счетоводна сметка, се нарича оборот на сметката. В оборота не се включва началното салдо, с което е открита счетоводната сметка.