Болничен лист

Болничният лист за временна нетрудоспособност е документ, удостоверяващ невъзможността на работника или служителя да полага труд за определен период от време. Този документ служи за да информира НОИ, че на този работник или служител трябва да се изплати съответното обещетение, за времето когато той не е бил на работа. Когато лицето работи на повече от един договор, то трябва да изиска издаването на болнични листове за временна неработоспособност в повече от един екземпляр, за да може да предостави по един на всеки от осигурителите. След получаване на болничния лист издаден от здравно заведение, лицето е длъжно да го представи на своя работодетел или да го уведоми до два дни от получаването, за да може той да го регистрира в Дневника за издадени болнични листове и да го подаде в законо-установените срокове в териториалната поделение на НОИ. Срока за подаване на болничничните листове за временна нетрудоспособност за всеки календарен месец е до два дни от изплащане на дължимите възнаграждения, т.е. от подаване на Декларация 6. В случай, когато задълженията са начислени , но неизплатени в срок от 2 работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца за който се отнася болничния лист. Сроковете за подаване на болничните листове на съдружниците в търговските дружества и собствениците на ЕООД-та е до два дни от изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, т.е. от подаване на Декларация 6, а когато задълженията са начислени , но неизплатени в срок от 2 работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца за който се отнася болничния лист. Болничните листове издадени на самоосигуряващите се лица се представят в ТП на НОИ не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
Документите се преставят пред ТП на НОИ с придружитулно писмо по образец (Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1) и опис по образец (Приложение № 9 към чл. 11, ал. 1). При представяне на повече от едни брой болнични листове за временна нетрудоспособност данните за придружителното писмо, описа и приложение № 15 се предоставят задължетилено на електронен носител изготвен с електронен продукт предоставен от НОИ, който може да бъде намерен на страницата на НОИ. С едно придружително писмо и опис могат да се предоставят не повече от петдесет болнични листове.

сподели

*