Анализ на рентабилността

Печалбата не винаги е верен измерител на ефективността на предприятията. Едно предприятие може да отчете по-малко печалба от друго и въпреки това да има по-висока ефективност от своята дейност. Причината е, че то е получило печалбата си чрез използване на по-малко финансови ресурси. За да установим чия рентабилност е по-голяма е необходимо да бъдат направени счетоводни анализи. За целта ще анализираме ефективността, която се измерва чрез използването на показател, при определянето на който под една или друга форма участват и ресурсите, които са били ангажирани за нейното получаване. Такъв показател е рентабилността. Тя се изчислява, като печалбата се съпоставя с едни или други величини, имащи отношение към нейния размер: най-често сумата на вложения собствен и привлечен капитал; сумата на активите; сумата на направените разходи; сумата на получените приходи и др. Информацията за печалбата се взима от Отчета за приходите и разходите като корективна величина в частта й на разходите или от сметка Печалби и загуби за текущата година. Данните за величината на базата се вземат от различни източници в зависимост от качествената й определеност. Желателно е при изчисляване на рентабилността да се използват повече бази. Това е така, защото показателите, получени при различните бази, насочват вниманието на стопанския субект към влиянието на различни фактори. Така, рентабилността на база на капитала показва доколко ефективно се инвестират и използват средствата, получени чрез него. Рентабилността на база на активите – дали в тях е изградена най-подходящата структура и дали се използват пълноценно техните възможности; на база на разходите – дали се прилага режим на икономии и т.н. Много е важно да се установява и анализира и динамиката на рентабилността – какви промени настъпват в нея в сравнение с предходните години и на какво се дължат те? Тя позволява на ръководството на предприятието да добива по-пълна представа за процесите, които протичат в него и му позволява да реагира на време. Така, ако рентабилността на база на собствения капитал расте с по-бързо темпо отколкото рентабилността на база общия или привлечения капитал, това означава, че разходите по привличане на чуждия капитал са нараснали и следователно трябва да се преценява дали в бъдеще ще се увеличава относителното му тегло във финансирането на предприятието. Ако намалява рентабилността на база на разходите – това означава, че трябва да се обърне внимание и на тяхната величина и т.н.

сподели

*