Анализ на печалбата

Главна цел и грижа на всяко предприятие е да организира и провежда така своята дейност, че от нея да се получава максимален икономически ефект. Най-синтезиран паричен изразител на този ефект е печалбата. Поради това в предприятието тя е обект па специално наблюдение, контролиране и анализиране. Основните задачи на анализа в тази област са:

- да се установи дали реализираната печалба съответства на предвижданията за нея;
- ако има отклонения, да се определи на какво те се дължат и кои фактори са оказали влияние върху нея;
- въз основа на резултатите от анализа да се посочат мерките, които следва да се вземат от ръководството на предприятието, за да се подобри работата в тази област.
В предприятията по-голямата част от печалбата се получава при продажба на продукцията, стоките и услугите. От това следва, че първият фактор, който влияе върху нейния размер, е сумата на извършените продажби. Колкото по-голяма е тя, толкова по-голяма е вероятността да се получи повече печалба и обратно – при малък размер на продажбите е естествено да бъде малък и размерът на печалбата. По същество анализът на печалбата започва с установяване на извършените продажби. Ако не се изпълняват продажбите, възниква логично потребността да се установят причините за това. За целта е полезно да се провери дали предприятието има изпратени стоки и предадени работи с изтекъл срок за плащане.
Основните причини за съществуването на такива наличности са главно две: купувачът не разполага със средства да заплати продукцията и допуснати са нарушения на договора от страна на доставчика по отношение на срока, качеството или цената на стоката. В първия случай се вземат мерки за преодоляване на следващи неплащания от страна на купувача чрез предявяване на искане за откриване на акредитив, представяне на банкова гаранция и пр. Във втория случай се предлага на купувача да се отстранят причините за отказване на плащането. Ако то не се приеме, или не е възможно, може да се предложи намаление на цената и стойността на продукцията (стоката) с оглед да се реализира по-малка загуба. По-нататък е редно да се провери дали предприятието има продукция на склад. Ако има такава, а не се изпълняват продажбите, се полагат усилия да се установят причините за това: произведена е продукция с неосигурен пласмент или продукция, която не отговаря на установените за нея стандартни изисквания; липса на амбалаж; неосигурен транспорт и пр. В зависимост от причините се определят и мерките, които следва да вземе предприятието за увеличаване на продажбите и на печалбата от тях. Когато предприятието няма достатъчно продукция на склад или на път и не се осъществяват предвидените продажби, неизпълнението се дължи на обстоятелството, че в него не се произвежда достатъчно продукция т.е. не се изпълнява производствената програма. Това налага да се направи анализ на постиженията на предприятието в тази област. Те се съпоставят с данните, използвани за сравнение (предвидено, достигнато през предходната година и др.) и се установява влиянието на този фактор. Полагат се усилия да се установят и причините, довели до неизпълнение на производствената програма: неосигуряване на необходимите материали; аварии в техниката; големи престои поради спиране на тока, ремонти или отсъствия на работниците; допускане на голям брак в производството и пр. Те определят характера на мерките, които следа да се вземат, за да се увеличи производството изобщо и в частност на онези изделия, чиято производствена програма не се изпълнява. Възможно е предприятието да произвежда предвидения обем продукция, но да не достига очакваната печалба. Тогава причината може да се крие в това, че за произвеждането на продукцията или услугите се правят повече разходи, отколкото са предвидени т.е., че се произвежда продукция с по-висока себестойност. Това налага последната да бъде обект на съответен анализ.

сподели

*