Анализ на обращаемостта на средствата

В предприятията се извършва непрекъснато движение на средствата, като те системно променят формата си на съществуване – от стокова в парична и обратно – от парична в стокова. Процесът пари-стока-пари’ лежи в основата на дейността на всяко предприятие. Интересите на предприятието и обществото изискват този процес да се извършва за колкото е възможно по-кратко време. За предприятието ползата от това е, че то осъществява дейността си с по-малко средства, не изпитва финансово затруднение и реализира допълнителен доход. Обществото печели, защото в каналите на паричното обръщение влизат по-малко пари и се създават условия за поддържане стабилността на националната валута. Важността на тези икономически явления превръща обращаемостта на средствата във важен обект на финансовия анализ. Целта е да се следи обращаемостта на средствата и да се преценява дали тя се осъществява в рамките на необходимите нормални срокове. На обръщение подлежат всички средства на предприятието – краткосрочни и дългосрочни. За текущото управление на предприятията представлява по-голям интерес обращаемостта на краткотрайните активи. За това тук именно те са обект на конкретно разглеждане. В обръщение се намират средствата на предприятието – в случая тези, които са вложени в краткотрайни активи. Съобразно това, първата величина, която се използва при определяне на обращаемостта на средствата, е сумата на краткотрайните активи. Обръщението на средствата завършва, когато продукцията, респ. стоката или услугата, се превърнат в пари. Това става,“когато те се продадат и се получат парите срещу тях. С оглед на това, втората величина, която се взема под Внимание, когато се определя обращаемостта на средствата, е сумата на продажбите, наречена сума на оборота. За измерване на обращаемостта се използват три показателя:
1. Брой на оборотите. Той се определя, като сумата на продажбите (сумата на оборота) се раздели на средния размер на краткотрайните активи. Колкото по-голям е броят на оборотите, толкова по-бързо се обръщат средствата и обратно – намаляването на броя на оборотите свидетелства за забавяне на тяхната обращаемост. Постигнатият брой на оборотите се съпоставя с постиженията на предприятието в предходните отчетни периоди и се установява каква тенденция се очертава в тази област – положителна или отрицателна, към ускоряване или забавяне на обращаемостта се движи предприятието. Това е важно, защото спира вниманието на неговото ръководство върху този проблем и го заставя да вземе необходимите мерки.
2. Подобна роля изпълнява и вторият показател, използван за измерване и характеризиране на обращаемостта на краткотрайните активи, наречен времетраене на един оборот. Той се определя като продължителността на анализирания период в дни се раздели на броя на оборотите. Ако времетраенето на един оборот намалява, това е добър атестат за предприятието и обратно – ако той расте, това е индикация за наличието на определени слабости, които накърняват интересите му. Посочените показатели не позволяват да се установи каква е величината на икономическия ефект, който се получава при ускоряване или забавяне на обращаемостта на средствата.
3. Заетост на средствата. Показател, който е реципрочен на първия и се получава като средният размер на използваните краткотрайни активи се раздели на сумата на оборота. По същество той показва колко стотинки или левове влага, използва предприятието, за да получи един лев приход.
Ако в сравнение с предходната година заетостта на средствата намалява, това е свидетелство за подобряване на работата в тази област. Обратно – ако тя расте, това означава, че предприятието осъществява стопанската си дейност чрез влагане на повече средства. То предизвиква финансово напрежение и намалява ефективността от използването на средствата. Резултатите от анализа на обращаемостта на средствата (особено, когато са отрицателни) следва да бъдат повод и основание за вземане на сериозни мерки за подобряване на работата в тази област. Те зависят от характера на предприятието и от икономическата обстановка, при която то изпълнява функциите си. В най-общи линии, тяхната насоченост може да се сведе до: освобождаване на предприятието от всички излишни и ненужни краткотрайни активи; намаляване материалните запаси чрез коригиране на разходните норми и съкращаване сроковете на доставките; съкращаване на цикъла на незавършеното производство чрез прилагане на нова техника и технологии; прилагане на система от организационно-технически мероприятия за намаляване себестойността на произвежданата продукция; увеличаване на продажбите чрез отстраняване на всички пречки за тях, включително и чрез намаляване на цените; въвеждане на форми за плащане, които осигуряват получаването на парите от продажбите и съкращават срока за това и т.н.

сподели

*