Видове счетоводни сметки

счетоводство

Най-общо счетоводните сметки се подразделят на активни и пасивни. В основата на това групиране стои принадлежността на отразяваните чрез счетоводната сметка обекти на имуществото – активи или пасиви. Активните счетоводни сметки имат положителен математически знак, защото отразяват положителни величини, а пасивните-отрицателен, защото служат зa изразяване на отрицателни величини. От своя страна всяка счетоводна сметка, независимо от нейния характер, има задължително две страни – лява и дясна, които служат за отразяване на намаленията и увеличенията. Виж още..

Вътрешен одит

счетоводни услуги

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление. Вътрешният одит се осъществява в съответствие със стандарти за вътрешен одит, Етичен кодекс на вътрешните одитори и при спазване на следните принципи:
- независимост и обективност; Виж още..

Счетоводни сметки

Вътрешен одит

В дейността на всяко предприятие протичат многобройни и разнообразни по характер, съдържание и размери стопански операции, които предизвикват съответни промени в неговото имущество. С помощта на счетоводния баланс практически може текущо да се проследяват и отразяват тези промени. За целта е необходимо след всяка стопанска операция да се съставя счетоводен баланс. Текущото проследяване на настъпилите изменения в имуществото на предприятието, с помощта на счетоводния баланс, е една доста трудна, обемиста и икономически неоправдана отчетна работа. Балансът е Виж още..